ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.
2. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร)
3. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (ภายใต้แผน ปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร)
5. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
6. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (ภายใต้แผน ปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
9. โครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑/
10. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
11. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
12. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
13. การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
14. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
15. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฟูฟื้นคุณภาพน้ำ
16. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
17. โครงการสนับสนุนชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ จังหวัดสมุทรสาคร
18. โครงการประสานความร่วมมือในการติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
20. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ควบคุมมลพิษระดับจังหวัด
21. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสมุทรสาคร
22. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรสาคร